Triển khai 5S
news_banner_img
BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S NĂM 2020
Báo cáo tổng kết kiểm tra thực hiện Quản lý chất lượng về 5S năm 2020
Xem thêm
01-07-2020 13:52:37
BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
16-04-2020 13:48:52
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 5S TOÀN BỆNH VIỆN NĂM 2020
15-11-2019 13:57:07
BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S NĂM 2019
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)