Thông tin đấu thầu
news_banner_img
MỜI NHẬN NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THUỐC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 4)
Căn cứ Quyết định 461/QĐ-BVDL ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bệnh viện Da Liễu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 4);
Xem thêm
21-06-2024 08:30:00
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 4)
03-06-2024 08:00:00
BỆNH VIỆN DA LIỄU THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÔNG VĂN 946/BVDL-KD NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2024
31-05-2024 08:05:00
BỆNH VIỆN DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 4) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
31-05-2024 08:00:00
BỆNH VIỆN DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ MỸ PHẨM VÀ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ
23-02-2024 08:40:00
BV DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ OXY LỎNG, KHÍ OXY Y TẾ THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 3)
07-02-2024 13:30:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022-2023 (LẦN 2) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
29-12-2023 13:30:00
Mời nhận Nhận Hồ sơ yêu cầu và cung cấp Hồ sơ đề xuất gói thầu thuốc thuộc dự toán Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 2)
18-07-2023 09:00:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5) CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
27-06-2023 09:30:00
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)