Bộ Chỉ số Đo lường Chất lượng bệnh viện
news_banner_img
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
Xem thêm
17-01-2023 16:00:00
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
17-01-2023 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022
20-10-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ 3 NĂM 2022
05-08-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 2 NĂM 2022
20-04-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 1 NĂM 2022
05-04-2022 15:00:00
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
07-01-2022 08:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
05-01-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2021
15-10-2021 08:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 3 NĂM 2021
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)