Báo cáo
news_banner_img
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2023
Xem thêm
14-01-2023 16:00:00
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
31-12-2021 16:00:00
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2021
08-01-2021 10:00:00
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
18-08-2020 09:00:00
BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)