Cải tiến chất lượng
news_banner_img
TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN LEAN SIX SIGMA CHO 2 DỰ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM
Chiều ngày 25/8, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM vinh dự được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Viện năng suất Việt Nam (VNPI) trao giấy chứng nhận Lean Six Sigma cho 02 dự án “Cải tiến chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám vảy nến 120” và dự án “Cải tiến chất lượng dịch vụ khám VIP” thuộc khoa Khám bệnh – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM.
Xem thêm
15-02-2022 15:00:00
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2022
25-12-2021 09:30:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2021
15-07-2021 08:00:00
BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỀ ÁN CTCL CỦA CÁC KHOA/PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
05-01-2021 14:17:03
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2020
05-01-2021 14:14:20
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2020
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)