Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch khám ngoài giờ từ 15-4 đến 20-4-2019 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngoài giờ từ 17-12 đến 23-12-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngoài giờ từ 10-12 đến 16-12-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngoài giờ từ 03-12 đến 9-12-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngoài giờ từ 26-11 đến 2-12-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngooài giờ từ 19-11-2018 đến 25-11-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh