Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN LEAN SIX SIGMA CHO 2 DỰ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM Chiều ngày 25/8, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM vinh dự được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Viện năng suất Việt Nam (VNPI) trao giấy chứng nhận Lean Six Sigma cho 02 dự án “Cải tiến chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám vảy nến 120” và dự án “Cải tiến chất lượng dịch vụ khám VIP” thuộc khoa Khám bệnh – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM.

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022