Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022 BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 07 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 12 NĂM 2022

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 12 NĂM 2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023