Hoạt động   >>   Đào tạo

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2018

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2018

THÔNG BÁO V/v thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 6;

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2017

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC VIÊN

LÝ LỊCH BẢN THÂN

form mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC TẠI BVDL

Nộp hồ sơ tại: phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Da liễu, số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.