Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch khám ngooài giờ từ 18-6-2018 đến 24-6-2018 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh