Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 15-1-2018 đến 21-1-2018 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.