Giới thiệu   >>   Nhân sự

GIÁM ĐỐC

 •  TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN TRỌNG HÀO

PHÓ GIÁM ĐỐC

 1. BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THANH HÙNG
 2. BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THỊ PHAN THÚY
 3. BÁC SĨ  - CK2. PHẠM ĐĂNG TRỌNG TƯỜNG

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • CN Huỳnh Ngọc Thạch

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • CN Đinh Thị Minh Hằng

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 • BSCK1. Ngô Duy Đăng Khoa

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • CN Nguyễn Thị Kim Sang

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • CN Nguyễn Thị Thu Thủy

TRƯỞNG PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • BSCK2 Nguyễn Nhựt Trường

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • BSCK1 Bùi Mạnh Hà

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 • BSCK2. NGUYỄN THỊ PHAN THÚY - PHÓ GIÁM ĐỐC, KIÊM ĐIỀU HÀNH P. HCQT

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 • BSCK1 Trầm Minh Trí

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • BS CK1 Võ Thị Đoan Phượng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 • Ths Ds Vũ Thị Kim Khánh 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • CN Lê Thị Ánh Hồng

TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

 • BSCK2 Trương Lê Anh Tuấn

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

 

 • CNĐD Thân Thị Ngọc Thảo

 

TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

 • BSCK2 Trần Kim Phượng

PHÓ TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

 • BSCK1 Ngô Quốc Hưng

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

 • CNĐD Phạm Hoài Thu

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 1

 • BSCK2 Phạm Thúy Ngà

PHÓ TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 1

 • BSCK2 Nguyễn Hữu Hà

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 1

 • CNĐD Hà Mộng Ngân

PHÓ TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • BSCK2 Đặng Thu Hương

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • CNĐD Trần Văn Hương

TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 3

 • BSCK2 Lê Quốc Trung

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 3

 • ĐDTC Nguyễn Văn Hân

TRƯỞNG KHOA NGOẠI PHONG

 • BSCK2 Nguyễn Kim Khoa

PHÓ TRƯỞNG KHOA NGOẠI PHONG

 • BSCK2 Trương Lê Đạo

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA NGOAI PHONG

 • CNĐD Đào Thị Kim Duyên

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

 • THẠC SĨ-BÁC SĨ. Hà Văn Phước

KTV TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

 • CNXN Nguyễn Đắc Tuấn

TRƯỞNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • TIẾN SĨ-BÁC SĨ. Lê Thị Thanh Trúc

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

 • DSCK1 Trần Thị Hồng Duyên

PHÓ TRƯỞNG KHOA DƯỢC

 • DSCK1 Nguyễn Tuyết Hạnh

TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

 • BSCK2 Trần Thị Hoài Hương

PHÓ TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

 • BSCK2 Nguyễn Thị Diệu My

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

 • CN Lê Thị Của

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 • CN Đặng Cao Quyền